Bohnenkamp GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bohnenkamp Warranty

Bohnenkamp GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (spauskite čia, kad peržiūrėtumėte)

Bendrovė Bohnenkamp pareiškia, kad visoms šios bendrovės gaminamoms ir tiekiamoms padangoms bei kitiems guminiams gaminiams, skirtiems padangų ir ratų montavimui, t. y. ratų kameroms, ratlankių juostoms, vožtuvams ir kt., bei ratams ir ratams su sumontuotomis padangomis taikoma visa gamintojo garantija.

Su sąlyga, kad laikomasi transporto priemonės eksploatavimo sąlygų (eksploatacijos vadovo, naudotojo instrukcijų ir pan.) su padangomis, apkrova, judėjimo greičiu susijusiais klausimais, bei su sąlyga, kad buvo laikomasi konkrečioje transporto priemonėje naudojamų padangų kategorijai taikomų padangų eksploatavimo, gabenimo ir saugojimo reikalavimų, numatytų norminiuose dokumentuose, ir jeigu nėra mechaninių pažeidimų ir remonto pėdsakų, garantuojama:

• padangų, techninių gumos gaminių ir ratų atitiktis ETRTO (Europos ratų ir padangų techninės organizacijos) standartų reikalavimams ir gamintojo deklaruotiems techniniams parametrams;

• padangų atitiktis JT EEK ir (arba) ES direktyvų techniniams reikalavimams, kurie taikomi konkrečioje transporto priemonėje naudojamų padangų kategorijai, jeigu šioms padangos būtinas sertifikavimas;

• kad visu padangos eksploatacijos metu nebus gamybos defektų.

Eksploatacijos pabaiga laikomas visiškas protektoriaus rašto nusidėvėjimas. Protektorius laikomas visiškai nusidėvėjusiu, kai specialiai pažymėtose protektoriaus vietose (nusidėvėjimo rodiklis) matuojamas rašto gylis pasiekė 0 mm arba kai protektoriaus zonoje matomos nepridengtos karkaso gijos (viela).

Jei padanga visiškai nenusidėvi, didžiausia eksploatacijos ir saugojimo trukmė sudaro 5 metus nuo padangos pagaminimo, jei kitaip nenumatyta transporto priemonėje naudojamų padangų kategorijai taikomuose norminiuose dokumentuose. Padangos pagaminimo data pažymėta ant padangos šoninės sienelės.

Natūralus padangų susidėvėjimas eksploatacijos metu negali būti laikomas gamybos defektu.

Išaiškėjus defektui, į Bohnenkamp atstovybę techninei ekspertizei turite pristatyti:

1. Ratą su sumontuota brokuota padanga.

2. Užpildytą pretenzijos pareiškimą (žr. PRIEDĄ).

3. Pirkimą ar pristatymą patvirtinantį dokumentą (važtaraštį, čekį, sutartį ir pan.).

Išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma pristatyti padangos taip, kaip reikalaujama 1 p., bendru šalių susitarimu techninė ekspertizė gali būti atliekama remiantis nuotraukomis ir kitais informacijos šaltiniais. Nuotraukos turi aiškios ir be spalvos iškraipymų. Reikiamų nuotraukų sąrašą kiekvienu konkrečiu atveju nustato ekspertizę atliekantis asmuo.

Jeigu aptinkami gamybos defektai arba neatitiktis techniniams reikalavimams, bendrovė Bohnenkamp garantuoja, kad nedelsdama pakeis brokuotą gaminį ar jo dalį, kuri įtraukta į rinkinį ar surenkamą elementą. Jeigu nėra pakeitimui tinkamo tokio pat arba kainos ir eksploatacinių savybių atžvilgiu lygiaverčio gaminio, grąžinama gaminio vertė.

Tuo atveju, jeigu iki defekto išaiškėjimo padanga buvo sėkmingai eksploatuojama, vertė gali būti kompensuojama atskaičius pagal likutinį protektoriaus rašto gylį apskaičiuotą nusidėvėjimą.

Garantija taikoma tik tiesiogiai tiekiamiems gaminiams. Jokioms netiesioginėms išlaidoms, tokioms kaip padangų ir ratų montavimo išlaidos, transporto priemonės prastovos, gabenimo ir remonto išlaidos, brokuoto gaminio ir jį pakeičiančio gaminio pristatymo išlaidos, trečiosios šalies atliekamos ekspertizės išlaidų apmokėjimas, medicinos, teisinės išlaidos ir pan. čia išdėstyti garantiniai įsipareigojimai netaikomi.

Techninę ekspertizę (gaminio kokybės patikrinimą), kurios tikslas – nustatyti padangos defekto pobūdį, atlieka Bohnenkamp bendrovės specialistai, Rusijos Federacijos padangų pramonės mokslinių tyrimų institute RAB „Šina–Tezis“ baigę specialų mokymą apie padangų konstrukciją, gamybos technologijas ir trūkumus bei turintys dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją atitinkamos rūšies ekspertizei atlikti.

Bendrovė Bohnenkamp pasilieka teisę keisti šiuos garantinius įsipareigojimus be išankstinio įspėjimo.

Bohnenkamp GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, GALIOJANTYS STARCO GS SUDVEJINTŲ RATŲ SISTEMOMS (spauskite čia, kad peržiūrėtumėte)

Bendrovė Bohnenkamp pareiškia, kad visiems bendrovės gaminamiems arba tiekiamiems STARCO GS sudvejintų ratų sistemos komplektams ir atskiriems komponentams (išskyrus padangas) suteikiama 2 metų gamintojo garantija nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos.

Pastaba: garantija padangoms, esančioms komplektacijoje, suteikiama vadovaujantis kitais įsipareigojimais – Bohnenkamp GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (www.starco.lt).

Jei vadovausitės transporto priemonės eksploatavimo taisyklėmis (Eksploatacijos vadovas; Operatoriaus instrukcijos), susijusiomis su ratams tenkančia apkrova, judėjimo greičiu, ratų tvirtinamųjų varžtų įveržimo momentu, ir STARCO GS sudvejintų ratų sistemų montavimo ir eksploatavimo taisyklėmis (HD montavimo instrukcija; MD montavimo instrukcija ir kt.) - neesant mechaniniams pažeidimams arba remonto požymiams, garantuojame:

  • gamybinių defektų nebuvimą;
  • ratų ir ratlankių atitiktį ETRTO (Europos ratų ir padangų techninės organizacijos) standartų techniniams reikalavimams;
  • ratų, ratlankių, tvirtinimo detalių ir kitų komponentų atitiktį gamintojo konstrukcinės ir technologinės dokumentacijos reikalavimams.

Kadangi žemės ūkio technika gali būti eksploatuojama intensyvaus kenksmingų veiksnių arba medžiagų (organinių ir mineralinių trąšų, herbicidų ir pan.) poveikio sąlygomis, aukščiau pateiktos garantijos nuostatos negalioja dažų dangoms. Bendrovė Bohnenkamp garantuoja, kad nepasireikš dangos atsisluoksniavimas arba išsipūtimas, nepasitaikys nenudažytų zonų ir kitų defektų, atsiradusių dėl dažų dangos padengimo technologijos nepaisymo. Dažų dangai taikoma garantija nustoja galioti sulig momentu, kai gaminius apžiūri ir priima gavėjas.

Esant defektui, kokybės patikrai (techninei ekspertizei) atlikti pirkėjas privalo pateikti pardavusiam ar tiekusiam Bohnenkamp prekybos skyriui:

1. Defektuotą gaminį.

2. Užpildytą Bohnenkamp nustatytos formos reklamacijos paraišką (žr. PRIEDĄ);

3. Pirkimą arba tiekimą patvirtinantį dokumentą (važtaraštis, čekis, sutartis ir t. t.).

Išskirtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės pateikti ekspertizės objektą, nustatytą 1 p., šalims sutikus, kokybės patikra gali būti atliekama remiantis nuotraukomis ir kitomis informacijos laikmenomis. Nuotraukos turi būti ryškios, pakankamos skiriamosios gebos ir neiškreipti spalvos. Nuotraukų sąrašą ir nuotraukoms taikomus reikalavimus nustato asmuo, atliekantis kokybės patikrą. Be to, šalių susitarimu Bohnenkamp atstovas arba nepriklausomas ekspertas gali atvykti į defektų turinčios produkcijos buvimo vietą.

Esant gamybos defektams arba techninių reikalavimų neatitikimams, bendrovė Bohnenkamp garantuoja, kad defektų turintis gaminys arba dalis, tiekiama komplekte arba kartu su surinktiniu vienetu, bus nedelsiant pakeisti.

Jeigu pakeisti defektų turintį gaminį tokiu pačiu nepriekaištingos kokybės arba kainos ir eksploatacinių savybių požiūriu analogišku gaminiu nėra, pirkėjui grąžinami už gaminį sumokėti pinigai.

Garantija galioja tik tiesiogiai tiekiamai produkcijai. Visoms šalutinėms išlaidoms, pvz., ratų ir padangų montavimo, transporto priemonės prastovų, transportavimo ir remonto bei produkcijos su trūkumais pristatymo ir jos keitimo, trečiosios šalies techninės ekspertizės, medicininių ir juridinių paslaugų bei kitoms išlaidoms šie garantiniai įsipareigojimai negalioja.

Techninę ekspertizę produkcijos defektų pobūdžiui nustatyti atlieka bendrovės Bohnenkamp specialistai, baigę mokymus Rusijos padangų pramonės mokslinių tyrimų institute arba Autonominėje nekomercinėje organizacijoje „Šyna-tezis“ ir turintys jų kompetenciją atlikti padangų ir ratų kokybės techninę ekspertizę patvirtinančius dokumentus.

Bendrovė Bohnenkamp pasilieka teisę keisti šių garantinių įsipareigojimų sąlygas be išankstinio įspėjimo.  

Bohnenkamp garantiniai įsipareigojimai (.pdf)

Bohnenkamp garantiniai įsipareigojimai garantiniai įsipareigojimai, galiojantys STARCO GS sudvejintų ratų sistemoms (.pdf)

Ieškinio prašymas (.doc)

Ieškinio prašymas (.pdf)

Garantiniai Bohnenkamp įsipareigojimai (.pdf)

Garantiniai įsipareigojimai, galiojantys STARCO GS sudvejintų ratų sistemoms (.pdf)

Ieškinio prašymas MS Word

Ieškinio prašymas (.pdf)